Přehled lekcí

  • Zapomeňte na stohy učebnic a nudné šprtání gramatiky nazpamět...
  • Naše lekce jsou zaměřené na praktická témata jako je cestování, rodina, návštěva restaurace, nakupování, zdraví a podobně,
    a nová slovíčka i gramatiku vás naučíme v kontextu s daným tématem, zábavně a zajímavě.
  • Bez učebnic a zábavnou formou získáte potřebnou jistotu v anglickém jazyce. 
  • Lekce si rozložíte do několika dnů až týdnů podle naléhavosti své potřeby angličtiny a podle svých studijních schopností a časových možností.
  • Na konci každé lekce si testem znalostí ověříte, co jste se již naučili.​ Na konci poslední lekce na vás čeká VELKÝ TEST ZNALOSTÍ.
  • Anglicky Za 24 hodin máte stále při ruce, učte se z pohodlí domova, kanceláře či kavárny nebo třeba i při cestě do práce.

Lekce 1

Tématem této lekce jsou pozdravy při setkání, např. Dobrý den

Seznámíte se s angličtinou slovo za slovem, věta za větou, fráze za frází, současně s pravopisem, výslovností i gramatikou. Budete tvořit kombinace slov a všechno si prakticky vyzkoušíte.

Vysvětlíme si pravidla anglické výslovnosti a přízvuk. Číslovka 1.

Lekce 2

vás naučí pochválit: Velmi dobře a Velmi dobrý

Pokračování pravidel výslovnosti, TO jako indikátor 3.pádu, výrazy U NÁS / U VÁS, číslovka 2

Lekce 3

vás naučí poděkovat: Děkuji vám

Výslovnost TH, číslovka 3, množné číslo, informační tabule, poděkování, člen určitý, toto a tamto, ty a vy, barvy, oslovení Mr / Mrs / Miss, spojky

Lekce 4

vás naučí se rozloučit: Nashledanou

Číslovky 1 až 4, ahoj, těší mě, rozloučení, den a noc, štěstí a smůla, příslovce času

Lekce 5

Kdo je to, prosím?

Počítáme do 12, množné číslo, telefonní čísla, To je / To není / Je to? / Není to?, Ano / Ne, prosím, nápoje, mnoho versus málo, příliš, také, děkuji ano / děkuji ne, jak, kdo je to?

Lekce 6

Prosím? Nerozumím.

Koho / čeho / čí, přivlastňovací zájmena nesamostatná, přivlastňovací zájmena samostatná, zdůvodňovací zvratná zájmena, druhý pád vlastních jmen, co je to, jak se jmenujete, prosím / nerozumím / promiňte / lituji / pardon, to je v pořádku

Lekce 7

vás naučí společenské frázi: Jak se máte?

Ty jsi / vy jste, ty nejsi / vy nejste, jste? / nejste?,  já jsem / já nejsem, osoby číslo jednotné a množné, mluvnické rody, přítomný čas slovesa být, zápor a otázka slovesa být, já také / já také ne, jak, jak se máte, úvodní fráze při setkání

Lekce 8

Je (mi) zima!

Vlastnosti vyjádřené přídavnými jmény, přídavná jména, to je zajímavé, jste velice laskavý, dovětky: obávám se, myslím, věřím, domnívám se, navrhuji, osobní / neosobní vazby, kdo z vás, příslovce, proč / protože, stupňování přídavných jmen

Lekce 9

Rodina - Rodina, přátelé, spolupracovníci a další lidé tvoří naše zázemí, bez kterého by nám bylo těžko.

Členové rodiny, generace, rodinné vazby, příbuzenské vztahy, nepravidelné množné číslo, fráze při setkání / představení.

Lekce 10

Promiňte, prosím

Slovesa významová - infinitiv / rozkaz / zákaz, sloveso být - rozkaz / zákaz, použití UP/DOWN/IN jako směru u sloves, vstupte,  informační a zákazové tabule, upozornění.

Lekce 11

Odkud jste? Člověk žije v prostoru a čase. Na prostor, na místo se ptáme např. pomocí slůvka KDE ? / KAM ?

kde / kam, odkud jste, příslovce místa, předložky, vlastní jména, použití kde v souvislosti s místy (města, země, místa), kde to je, kousek odtud, támhle, tady to máte, směrové pokyny, světové strany, 

Lekce 12

Kde je W.C., prosím? aneb bez místnosti, „kam i císař pán chodil pěšky“, se neobejdeme.

Návštěva hotelu a vše co s ní souvisí, toalety, koupelna, vchod, východ, předměty a objekty v místnosti, zdrobňování podstatných jmen, mnoho a málo u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, 7.pádů v češtině a jejich ekvivalent v angličtině, slovosled, členění věty podle kontextu a pravidla SVOMPT

Lekce 13

Kolik to stojí?  Tato lekce je věnována číslům a obratům s nimi spojeným.

Čísla od 0 do 1000000, různé způsoby vyslovení čísla 0, kolik to stojí, peníze a měny, laciný a drahý, dost a dohromady, jenom a asi, počítání, daleko, různé údaj (věk, váha, výška, teplota). 

Lekce 14

Mluvíte anglicky? ANO – ANO - ANO!!! Na otázku, zda mluvíte anglicky, neodpovídejte záporně. Vaše odpověd budiž: I speak English but not very well

Významová slovesa, přítomný čas, 3.osoba jednotného čísla, slovesa pomocná, otázka a zápor a použití sloves pomocných a významových,  krátká odpověď na otázku,  mít rád / líbit se / chutnat, vědět / znát / rozumět / pamatovat si, záporná otázka

Lekce 15

Já mám... Když se člověk narodí, konstatuje, že je, že existuje "I am". A jen se trochu rozkouká po světě, začne hrabat pod sebe a říkat já mám "I have".

Já mám - oznamovací způsob - čas přítomný, otázka a zápor v přítomném čase, přítomný čas průběhový, směr pohybu, nejprve a potom, výzva pro 1. a 3. osobu (LET).

 

Lekce 16

Kolik je hodin?  V lidském životě se pohybujeme v časoprostoru. Čas hraje důležitou roli.

Čas, hodiny, ciferník hodin, čtení času anglicky, čas jsou peníze, časové úseky (minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok, století), měsíce, od-do, číslovky řadové, datum a místo narození, jak často a kolikrát, jednou / dvakrát / třikrát, staré anglické míry a váhy.

Lekce 17

Chtěl/a bych… 

Čas přítomný prostý a průběhový - přehled, čas budoucí a způsob podmiňovací prostý a průběhový, blízký budoucí děj, jestli a kdyby, přání,  důrazný rozkaz, krátká příslovce času, další významová slovesa, dny v týdnu.

Lekce 18

Narodil jsem se… Angličtina to vyjadřuje ještě přesněji: Byl jsem zrozen, neboli jsem výsledkem činnosti někoho jiného.

Čas minulý, čas minulý prostý slovesa být, otázka a zápor, cestování v čase - příslovce času a předložky času, narodil jsem se - trpný rod, čas minulý průběhový slovesa být, otázka a zápor, modální slovesa a jejich opisné tvary, minulý čas opisu HAVE, podmiňovací způsob.

Lekce 19

Promluvme si - Lekce 19 simuluje rozhovor.

Nejjednodušší je odpovídat zrcadlově, tzn. využít v odpovědi slov, která se už v otázce nacházejí. První kontakt / setkání, zaměstnání / profese, vaše preference, rodina a práce,  promiňte, prosím.

Lekce 20

V restauraci

Každý - nějaký - jakýkoliv - žádný a jejich spojení se slovy tělo - věc - jeden - kde - čas -  jak.  Stolování, dobrou chuť, pane vrchní, nabídněte si, dal bych si, anglická jídla, chuť, vaření, potraviny.

Lekce 21

Informace - Když se ocitnete v cizím prostředí někde v  cizině, budete pravděpodobně hledat informace nejprve na tabulích.

Výslovnost a pravopis, slabika nepřízvučná, slabika přízvučná otevřená a zavřená, informační cedule a nápisy, cestování.

Lekce 22

Cestování - Slova a fráze, která se vám při cestování budou určitě hodit.

Rozšíření slovní zásoby spojená s cestováním (tématické okruhy: města, památky, nakupování, restaurace, pošta, služby, doprava, vozidla, letiště, nádraží, dokumenty, směr cesty, venkov, voda, hotel, počasí, oblečení)

Lekce 23

Chodil jsem... Čeština má k dispozici pouze čtyři časy (přesněji řečeno tři časy a jeden podmiňovací způsob). Angličtina má podobně jako čeština čtyři časy, ale má je dvojmo (prostý a průběhový). A mimo to má ještě čtyři předčasy (a zase dvojmo - prostý a průběhový).

Minulý čas - slovesa pravidelná a nepravidelná,  oznamovací způsob / otázka / zápor, trpný rod, předčasy - předpřítomný, předminulý, předbudoucí, předpodmiňovací.

Lekce 24

Congratulations!  Zvládli jste to - A co dál?

Lekce věnovaná lidskému tělu a zdraví, nemocem a úrazům. 

Velký test znalostí, doporučení co dál.

Bonusová Lekce 25

Zejména pro záchranáře, lékaře a zdravotní sestřičky.

Poděkování za Vaši skvělou práci, za to, že ani ve vážných situacích neztrácíte humor, za Vaši špičkovou péči o pacienty a za Váš lidský přístup. Náš speciální dík patří ZZS JMK, Koronární jednotce FN Bohunice a praktické lékařce MUDr. Iloně Vildomcové 

Thank you from the bottom of our hearts.